ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογιστικές υπηρεσίες

 • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας.
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων.
 • Συστάσεις, μετατροπές , συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών.
 • Σύνταξη ισολογισμών.Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Εργατικά – Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
 • Συμμόρφωση και διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης με ισχύουσες διατάξεις εργατικής νομοθεσίας.
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.
 • Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας.
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων.
 • Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας. Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις.

Εξωτερικές Εργασίες

 • Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Πληρωμή Φόρων. Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών.
 • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων.
 • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
 • Θεώρηση Πίνακα Ωρών Εργασίας.
 • Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.
 • Εξόφληση λογαριασμών.
 • Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ.

Τραπεζικές Εργασίες

 • Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων.
 • Σύνταξη μελέτης για λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
 • Επικοινωνία με τράπεζες.
 • Παρακολούθηση Επιταγών για προεξόφληση.
 • Παρακολούθηση Τραπεζικών Δανείων.

Οργάνωση Επιχειρήσεων

 • Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.
 • Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων.
 • Χρηματοοικονομικές αναφορές.
 • Παρακολούθηση ταμειακών εισροών – εκροών.
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας.
 • Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης-σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρόβλεψη για μελλοντική πορεία.
 • Καθορισμός διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών.
 • Προσδιορισμός Παραγωγικότητας επιχειρήσεων.
 • Προσδιορισμός κόστους παραγωγής.
 • Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους.
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης.
 • Νομική υποστήριξη μέσω δικτύου συνεργατών

Αναπτυξιακά – Επιδοτούμενα Προγράμματα

 • Επιδοτήσεις από τον O.A.E.Δ.
 • Προγράμματα στήριξης επιδοτούμενα από την E.E μέσω EOMMEX και των αρμόδιων Υπουργείων.
 • Επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα
EnglishGreek