Λογιστικές υπηρεσίες

  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας.
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φυσικών-νομικών προσώπων.
  • Συστάσεις, μετατροπές , συγχωνεύσεις και διακοπές εταιρειών.
  • Σύνταξη ισολογισμών.Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
EnglishGreek