Οργάνωση Επιχειρήσεων

 • Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών.
 • Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων.
 • Χρηματοοικονομικές αναφορές.
 • Παρακολούθηση ταμειακών εισροών – εκροών.
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας.
 • Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης-σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρόβλεψη για μελλοντική πορεία.
 • Καθορισμός διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών.
 • Προσδιορισμός Παραγωγικότητας επιχειρήσεων.
 • Προσδιορισμός κόστους παραγωγής.
 • Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους.
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης.
 • Νομική υποστήριξη μέσω δικτύου συνεργατών
EnglishGreek