Εξωτερικές Εργασίες

  • Εκπροσώπηση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
  • Πληρωμή Φόρων. Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών.
  • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων.
  • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
  • Θεώρηση Πίνακα Ωρών Εργασίας.
  • Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.
  • Εξόφληση λογαριασμών.
  • Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ.
EnglishGreek